Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman
Mahkamah Utama Syariah

Hakim Mahkamah Utama Syariah

YBhg. Tan Sri Dato’ Seri Zulkefli Bin Ahmad Makinuddin

YAA Dato' Setia Dr, Haji Mohd Na'im Bin Haji Moktar

YBhg. Tan Sri Dato’ Setia Dr. Ibrahim Bin Lembut

YBhg. Tan Sri Dato’ Seri Abdul Hamid Bin Embong

Penubuhan

 • Seksyen 44 (3A) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Perak) (Pindaan) 2018

  “Duli Yang Maha Mulia Sultan, selepas berunding dengan Majlis, boleh melalui pemberitahuan dalam Warta menubuhkan suatu Mahkamah Utama Syariah bagi Negeri Perak Darul Ridzuan.”

Fungsi Mahkamah Utama

 • Seksyen 29 Enakmen Mahkamah Syariah (Perak) 2018

  • Mahkamah Utama Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan Mahkamah Rayuan Syariah dalam bidang kuasa rayuannya berkenaan apa-apa perkara yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam bidang kuasa asalnya.

  • Apabila suatu rayuan daripada sesuatu keputusan Mahkamah Tinggi Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah, Mahkamah Utama Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak di hadapan seorang Hakim Mahkamah Utama Syariah memberikan kebenaran untuk diputuskan olehnya sendiri apaapa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam penjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Rayuan Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.

  • Apabila kebenaran kepada permohonan di bawah subseksyen (2) telah diberikan oleh Mahkamah Utama Syariah, Mahkamah itu hendaklah mendengar dan memutuskan persoalan yang dibenar dirujukkan bagi keputusannya dan membuat apa-apa perintah yang boleh dibuat oleh Mahkamah Rayuan Syariah dan yang difikirkannya adil bagi penyelesaian rayuan itu.

  • Dalam apa-apa prosiding yang belum selesai di hadapan Mahkamah Utama Syariah, apa-apa arahan yang bersampingan dengannya yang tidak melibatkan keputusan prosiding itu, apa-apa perintah interim bagi mengelakkan kemudaratan pada tuntutan pihak sementara menunggu pendengaran prosiding itu, apa-apa perintah bagi jaminan kos dan bagi pembuangan sesuatu prosiding atas keingkaran memberikan jaminan yang diperintahkan sedemikian, boleh pada bila-bila masa dibuat oleh seorang Hakim Mahkamah Utama Syariah.

  • Tiap-tiap permohonan di bawah subseksyen (4) hendaklah disifatkan sebagai suatu prosiding di Mahkamah Utama Syariah.

  • (6) Tiap-tiap perintah yang dibuat di bawah subseksyen (4) boleh, apabila permohonan dibuat oleh pihak yang terkilan dalam tempoh sepuluh hari selepas perintah itu disampaikan, disahkan, diubah atau dilepaskan oleh Mahkamah itu.
 • Mempunyai bidang kuasa di seluruh Negeri Perak dalam bidang kuasa Malnya,"Mahkamah Tinggi Syariah" hendaklah :-

  Dalam bidang kuasa Malnya, mendengar dan memutuskan atau membuat apa-apa perintah berkenaan semua tindakan dan prosiding yang berkaitan Agama Islam atau 'Adat Melayu Perak' dan termasuklah:

  • Pertunangan, perkahwinan, penceraian, pembatalan perkahwinan (fasakh), atau perpisahan (farak);
  • Apa-apa pelupusan atau tuntutan kepada harta yang berbangkit daripada mana-mana perkara yang dinyatakan dalam subperenggan (i)
  • Nafkah orang-orang tanggungan, kesahtarafan, atau penjagaan atau jagaan (hadhanah) budak-budak;
  • Pembahagian atau tuntutan harta sepencarian;
  • Wasiat atau pemberian seseorang dalam keadaan maradhul maut;
  • Hibah;
  • Wakaf dan nazar;
  • Pembahagian dan perwarisan harta berwasiat atau tak berwasiat;
   Menentukan orang-orang yang berhak kepada bahagian harta pusaka seseorang si mati dan bahagian-bahagian orang itu masing-masing berhak; dan
  • Perkara-perkara lain yang berkenaan dengannya bidang kuasakuasa diberi oleh mana-mana undang-undang bertulis.
 • Mempunyai bidang kuasa rayuan terhadap kes-kes dari Mahkamah Rendah Syariah dalam perkara Jenayah. “Dalam mana-mana rayuan, Mahkamah Tinggi Syariah boleh :-

  • Dalam perkara Jenayah, menolak rayuan, mensabitkan dan menghukum pihak yang merayu, memerintahkan Mahkamah perbicaraan memanggil pembelaan atau membuat siasatan lanjut, menambah atau meminda bentuk hukuman, memerintahkan perbicaraan semula, atau meminda, atau mengakaskan apa-apa perintah Mahkamah perbicaraan;”
 • Mempunyai bidang kuasa rayuan terhadap kes-kes dari Mahkamah Rendah Syariah dalam perkara Mal, “Dalam mana-mana rayuan, Mahkamah Tinggi Syariah boleh :-

  • Dalam perkara Mal, mengesahkan, mengakaskan, atau mengubah keputusan Mahkamah perbicaraan, menjalankan mana-mana kuasa yang boleh dijalankan oleh Mahkamah perbicaraan, membuat apa-apa perintah yang sepatutnya dibuat oleh Mahkamah perbicaraan atau memerintahkan perbicaraan semula.

  Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas semua Mahkamah Rendah Syariah dan boleh, jika nampaknya dikehendaki demi kepentingan keadilan, samada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, samada Mal atau Jenayah, dalam mana-mana Mahkamah Rendah Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod mengenainya dan boleh memberikan apa-aoa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak
 • Aras 3, Bangunan Mahkamah Syariah Perak,
  Jalan Pari Off Jalan Tun Abdul Razak,
  30100 Ipoh, Perak Darul Ridzuan.

 • 05-5018400
 • 05-5018522
 • Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Hakcipta Terpelihara © 2021 Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak. Kemaskini : 20/09/21 • Jumlah Pelawat : 21286928