facebookinstagramblog RSS

Syariah Subordinate CourtFUNGSI MAHKAMAH RENDAH
 
  • Mahkamah Rendah Syariah mempunyai bidangkuasa di seluruh Negeri Perak di daerah-daerah yang ditetapkan dan hendaklah dalam bidangkuasa Jenayahnya:-
    Membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang Islam di bawah Enakmen ini atau mana-mana undang-undang bertulis yang menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam yang baginya hukuman maksimum yang diperuntukan oleh Enakmen ini atau mana-mana undang-undang bertulis ini tidak melebihi tiga ribu ringgit, atau pemenjaraan selama tempoh tidak lebih dua tahun atau kedua-duanya, dan boleh mengenakan mana-mana hukuman yang diperuntukan baginya.
 
  • Mahkamah Rendah Syariah mempunyai bidangkuasa di daerah-daerah yang ditetapkan dan hendaklah dalam bidangkuasa Malnya, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding yang mana Mahkamah Tinggi Syariah diberikuasa untuk mendengar dan memutuskannya, yang amaun atau nilai hal perkara yang dipertikaikan itu tidak dapat dianggarkan dengan wang.